Leren op individueel niveau

Het kan om allerlei redenen slim zijn geen groepstraining te volgen om je vaardigheden door te ontwikkelen. Segment Inspireert biedt een aantal diensten aan, waar je bij wijze van spreken morgen mee kunt beginnen.  Dat zijn:

Coaching van professionals

in 1 op 1 gesprekken staat de werkgerelateerde vraag van de professional centraal. Wanneer het initiatief door de professional wordt genomen bepaalt hij of zij het aantal gesprekken. Wanneer een leidinggevende voorstelt iemand te coachen leggen we in een startgesprek de doelen vast en koppelen we, na een aantal coachingsgsprekken, de stand van zaken terug aan de opdrachtgever.

Executive coaching

Leidinggevenden hebben over het algemeen specifieke vragen. Executive coaching is speciaal voor hen ontwikkeld. De leidinggevende reflecteert met een ervaren managementcoach op zijn of haar vragen en kan vrijelijk sparren met een managementcoach die de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden en lastige kanten van het managen kent.

Coaching on the job

Op en in het werk moet het per slot van rekening gebeuren. Daarom is coaching on the job een steeds vaker voorkomende vorm van coaching. De coach loopt mee, participeert bijvoorbeeld in vergaderingen en geeft later feedback en reflecteert met de professional op zijn of haar handelen, op de kwaliteit van interventies en dergelijke. Deze vorm van coaching is gericht, praktisch en vaak kortdurend van aard.

Duo leren

Een bijzondere vorm van individueel leren. Twee collega’s voeren onder leiding van een ervaren coach/trainer een aantal gesprekken over een thema, dat beiden aangaat. Bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, het managen van een groot project, het oplossen van een complex vraagstuk. Duo leren gaat uit van leren van elkaar, met waardering voor elkaars manier van kijken en zonder in verwijten te schieten. Op die manier leren beiden een meer waardenvrije manier van communiceren en samenwerken, met als doel het op dat moment aanwezige vraagstuk als echte professionals op te lossen.

Systemisch leiderschap

‘Medewerkers willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.’

Mensen willen geïnspireerd worden om nieuwe uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd het vertrouwen en de veiligheid ervaren die nodig is om deze stappen te kunnen zetten. Het laveren tussen deze twee uitersten is een ware kunst.

In samenwerking met Ja tegen Nu, bureau voor leiderschaps- en teamontwikkeling helpen we je in deze leergang vaardig(er) te worden in het maken van verbinding. Je krijgt handvatten om vanuit een systemische invalshoek naar vraagstukken in jouw organisatie te kijken en instrumenten om belemmerende patronen te doorbreken.